m-Hydroxydiphenylhydantoin

m-Hydroxydiphenylhydantoin