8-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

8-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione