methyl d-erythro-hexopyranoside

methyl d-erythro-hexopyranoside