5-{(e)-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl}-1,4-dimethyl-1h-1,2,4-triazol-4-ium

5-{(e)-[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl}-1,4-dimethyl-1h-1,2,4-triazol-4-ium