5-ethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole

5-ethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole