1-(10-methyl-10H-phenothiazin-2-yl)ethanone

1-(10-methyl-10H-phenothiazin-2-yl)ethanone