5-Hydroxy-4,4-dimethylvaleronitrile

5-Hydroxy-4,4-dimethylvaleronitrile