1,3,7,9-tetranitrobenzotriazolo[2,1-a]benzotriazol-5-ium-6-ide

1,3,7,9-tetranitrobenzotriazolo[2,1-a]benzotriazol-5-ium-6-ide