1-(1H-indol-3-yl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone

1-(1H-indol-3-yl)-2-[4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethanone