3-[{4-[(e)-(5,7-dichloro-1,3-benzothiazol-2-yl)diazenyl]phenyl}(ethyl)amino]propanenitrile

3-[{4-[(e)-(5,7-dichloro-1,3-benzothiazol-2-yl)diazenyl]phenyl}(ethyl)amino]propanenitrile