1-(2,2-Dichloro-1-methylcyclopropyl)-4-fluorobenzene

1-(2,2-Dichloro-1-methylcyclopropyl)-4-fluorobenzene