5-[(4-methylphenoxy)methyl]-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole

5-[(4-methylphenoxy)methyl]-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole