1-(3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine

1-(3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-amine