10-(3-Chloro-2-methylpropyl)-2-methoxy-10H-phenothiazine

10-(3-Chloro-2-methylpropyl)-2-methoxy-10H-phenothiazine