Ethyl 2-(2-(diethylamino)ethyl)acetoacetate

Ethyl 2-(2-(diethylamino)ethyl)acetoacetate