2-(2-Cyclohexylethyl)-1,3-dioxolane

2-(2-Cyclohexylethyl)-1,3-dioxolane