Pyridine, 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-6-methyl-

Pyridine, 2,4-bis(4-methoxyphenyl)-6-methyl-