3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid

3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid