2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide

2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(4-methoxyphenyl)-3-oxobutanamide