2-Ethoxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone

2-Ethoxy-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanone