1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-METHYLBENZOYL)THIOUREA

1-(4-CHLOROPHENYL)-3-(4-METHYLBENZOYL)THIOUREA