4-(6-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)-6,7-dimethylchromen-2-one

4-(6-methoxy-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)-6,7-dimethylchromen-2-one