4-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)-6-ethylchromen-2-one

4-(7-ethoxy-1-benzofuran-2-yl)-6-ethylchromen-2-one