6-ethyl-4-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)chromen-2-one

6-ethyl-4-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)chromen-2-one