4-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-6-methylchromen-2-one

4-(7-methoxy-1-benzofuran-2-yl)-6-methylchromen-2-one