7-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one

7-ethoxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-one