1-{1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-phenylpiperidin-3-yl}ethanone

1-{1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-3-phenylpiperidin-3-yl}ethanone