4-(3,5-dimethyl-1-benzofuran-2-yl)-7,8-dimethylchromen-2-one

4-(3,5-dimethyl-1-benzofuran-2-yl)-7,8-dimethylchromen-2-one