4-(5-fluoro-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)-7-methoxychromen-2-one

4-(5-fluoro-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)-7-methoxychromen-2-one