7-methoxy-4-(2-oxochromen-3-yl)chromen-2-one

7-methoxy-4-(2-oxochromen-3-yl)chromen-2-one