7-methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-2-methylchromen-4-one

7-methoxy-3-(2-methoxyphenyl)-2-methylchromen-4-one