2-[hydroxy(diphenyl)methyl]butanenitrile

2-[hydroxy(diphenyl)methyl]butanenitrile