4-Chloro-2-(chlorophenylmethylene)butyraldehyde

4-Chloro-2-(chlorophenylmethylene)butyraldehyde