4-Nonyl-N-(4-nonylphenyl)aniline

4-Nonyl-N-(4-nonylphenyl)aniline