1,3-dichloro-5-(4-chlorophenoxy)benzene

1,3-dichloro-5-(4-chlorophenoxy)benzene