1,3-Diethyl-1-(4-nitrophenyl)-3-phenylurea

1,3-Diethyl-1-(4-nitrophenyl)-3-phenylurea