diethyl(diphenylmethylene)malonate

diethyl(diphenylmethylene)malonate