1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-2-butanone

1-(4-Chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-2-butanone