p-(Chloromethyl)phenyltrimethoxysilane

p-(Chloromethyl)phenyltrimethoxysilane