(Perchloro-1,4-phenylene)dimethanamine

(Perchloro-1,4-phenylene)dimethanamine