3-(2-hydroxyethoxy)propanenitrile

3-(2-hydroxyethoxy)propanenitrile