4-fluoro-N-(4-phenoxyphenyl)benzamide

4-fluoro-N-(4-phenoxyphenyl)benzamide