1-(3,5-dimethylphenyl)-3-phenylthiourea

1-(3,5-dimethylphenyl)-3-phenylthiourea