1-[2-(ethyl{4-[(e)-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)diazenyl]phenyl}amino)ethyl]pyridiniumchloride

1-[2-(ethyl{4-[(e)-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)diazenyl]phenyl}amino)ethyl]pyridiniumchloride