2-(Bromomethyl)-2-(2-methoxyphenyl)-1,3-dioxolane

2-(Bromomethyl)-2-(2-methoxyphenyl)-1,3-dioxolane