2-(Bromomethyl)-2-(2,3,4-trichlorophenyl)-1,3-dioxolane

2-(Bromomethyl)-2-(2,3,4-trichlorophenyl)-1,3-dioxolane