2-(2-Pyridylamino)ethyldimethylamine

2-(2-Pyridylamino)ethyldimethylamine