6-chloro-4-phenyl-1,2,3-benzotriazine

6-chloro-4-phenyl-1,2,3-benzotriazine