2-(3-chloro-2-methylphenoxy)-4,6-dimethoxypyrimidine

2-(3-chloro-2-methylphenoxy)-4,6-dimethoxypyrimidine