[3-(4-methylphenyl)-5-isoxazolyl]acetonitrile

[3-(4-methylphenyl)-5-isoxazolyl]acetonitrile